Suchá & Křikava advokátní kancelář

O nás

Advokátní kancelář Suchá & Křikava

Advokátní kancelář Suchá a Křikava, s.r.o. byla založena v roce 2021 a přímo navazuje na činnost advokátní kanceláře Mgr. Lucie Suché, která svoji činnost započala již v roce 2011. Kancelář tak čerpá ze zkušeností obou společníků, a to zejména v oblasti realitního práva, ale rovněž i práva obchodního, občanského, rodinného či správního.

Našimi stálými klienty jsou realitní kanceláře dlouhodobě působící na českém trhu, stejně jako developerská uskupení působící v ČR i v regionu Evropské unie, pro něž zajišťujeme jak smluvní, tak správní a sporovou agendu, stejně jako daňové a účetní služby.

Ostatním firemním i nefiremním klientům poskytujeme služby z celého spektra občanského, obchodního, korporátního, pracovního, správního i daňového práva.

Mgr. Lucie Suchá
Mgr. Lucie Suchá
advokátka, partnerka
Mgr., Bc. Vojtěch Křikava
Mgr., Bc. Vojtěch Křikava
advokát, partner

Naše služby

Poskytujeme právní služby zejména v následujících oborech

 • Obchodní právo
 • Občanské právo
 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Správní právo a správní řízení
 • Exekuční řízení a insolvence
 • Franchising
 • Advokátní úschova
  • Advokátní úschova je právní službou poskytovanou v souladu s právními a stavovskými předpisy a podléhá tak přísné regulaci.
  • Smlouva o advokátní úschově je uzavírána mezi advokátem (schovatelem), prodávajícím (příjemce) a kupujícím (složitel) a je vždy písemná.
  • Při nakládání s uschovanými prostředky je schovatel ustanoveními smlouvy striktně vázán a nemůže se od ní odchýlit, nedohodnou-li se na tom složitel a příjemce vkladu.
  • Pro každý jednotlivý případ je přirazen samostatný účet úschovy, který má specifickou status, činící jej nedotknutelný vůči třetím subjektům (např. exekutorům) a po dobu účinnosti smlouvy o úschově tento účet slouží pouze pro daný obchodní případ.
  • Všechny prostředky přijaté do úschovy jsou evidovány v elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou. ČAK, coby kontrolní orgán, má díky tomu přesné informace o tom, jaké úschovy schovatel realizoval.
  • Vlastník peněžních prostředků, tj. až do splnění podmínek pro vyplacení příjemci složitel, je schovatelem vůči bance identifikován což posiluje ochranu složených prostředků před třetími osobami
  • Veškeré peněžní transakce probíhají bezhotovostními platbami v souladu s právními předpisy České republiky.
  • Klienti jsou v reálném čase prostřednictvím elektronické pošty informováni o pohybech na účtu úschovy. Na žádost klienta schovatel obratem vystaví písemné potvrzení o složení částky do advokátní úschovy.
 • Ready made

  Kromě standardní služby založení obchodní společnosti, nabízíme našim klientům možnost prodeje tzv. ready-made společnosti. Ready-made společnost je již existující společnost zapsaná v obchodním rejstříku, která má název, sídlo, statutární orgán (jednatele) a plně splacený základní kapitál. Naše ready-made společnosti nikdy nevyvíjely žádnou činnost a jsou připravena k okamžitému prodeji.

  Hlavní výhodou koupě ready-made společnosti je úspora času. V případě uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu se stanete vlastníkem společnosti v den podpisu a v témže okamžiku můžete za společnost jednat.

  Hlavní výhody našich ready-made společností:
  • garance advokátní kanceláře za dodržení všech náležitostí při založení společnosti, během jejího fungování a při jejím převodu na klienta,
  • společnosti jsou 100 % bez závazků,
  • na přání zajistíme registraci společnosti k daním dle potřeby klienta,
  • na přání zajistíme sídlo společnosti v office centru na Praze 3, včetně služeb dle volby klienta.
  Základní parametry našich s.r.o. ready-made společností:
  • sídlo v Praze,
  • základní kapitál 1.000,- Kč, který je plně splacen,
  • datum založení po 1. 1. 2014.

Informace
pro klienty

 • Informace pro spotřebitele

  S odkazem na ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "zákon") informujeme, že klient (je-li spotřebitelem) má v případě sporu s advokátem ze smlouvy o poskytování právních služeb, právo na mimosoudní řešení takového sporu. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem ze smluv o poskytování právních služeb ve smyslu zákona je Česká advokátní komora.

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

  Podrobnosti naleznete na stránkách České advokátní komory.

 • Ochrana osobních údajů

  Advokát, jakožto správce osobních údajů, které mu byly (popř. budou) na základě smlouvy o poskytování právních služeb, poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "zákon o advokacii"), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "zákon o zpracování osobních údajů") a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) (dále jen jako "Nařízení").

  Osobní údaje budou Advokátem zpracovávány po dobu trvání platnosti a účinnosti smlouvy o poskytování právních služeb. Po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení.

  Klient (v případě uzavření smlouvy o poskytování právních služeb) nemá právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, jelikož jeho osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění této smlouvy, nikoli na základě samostatného souhlasu se zpracováním.

  Klient má právo:

  • získat od advokáta informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit;
  • na výmaz osobních údajů, tj. je povinností advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá;
  • aby advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku;
  • na přenositelnost údajů, tj. klient má možnost získat osobní údaje, které advokátu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je advokát a nový správce předali mezi sebou;
  • v případě, že bude jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • AML

  Advokát je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "AML zákon"). Advokát je povinen provést identifikaci klientů podle ustanovení § 8 AML zákona. V rámci identifikace klienta advokát vyhotovuje a uchovává kopii průkazu totožnosti klienta. Advokát má povinnost oznámit podezřelý obchod v souladu s ustanovením § 18 a násl. AML zákona.

 • Oznámení dle zák. č. 171/2023

  Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "zákon") přijímáme pouze od spolupracovníků a zaměstnanců, tj. vylučujeme přijímání oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

  Oznámení přijímáme prostřednictvím formuláře, který je dostupný všem spolupracovníkům a zaměstnancům jak v elektronické, tak v papírové podobě a který umožňuje v obou případech učinit oznámení anonymně.

  Osobou příslušnou pro přijímání oznámení je Mgr. Vojtěch Křikava, tel. +420 732 835 607, e-mail: krikava@aksak.cz

 • Pojištění odpovědnosti

  Advokátní kancelář Suchá a Křikava, s.r.o. i oba její společníci jsou pojištěni pro případ škody způsobené klientovi při výkonu advokacie. Limit pojistného plnění činí 100.000.000,- Kč na jednotlivý případ. Aktuální certifikát o pojištění naleznete ZDE.

Kontakt

Advokátní kancelář Suchá a Křikava, s.r.o.

IČO 10886281, DIČ CZ10886281
se sídlem Vinohradská 1336/97, 120 00 Praha 2,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350163
IDDS: qvexamg
bakovní spojení: 654306543/0600